web analytics

På uppdrag av dåvarande kung Karl IX, gjorde under åren 1603 – 1606, Daniel Thordsson Hiortt en resa till ”Torne Lappmark”. I sin skildring av denna resa beskriver Hiortt hur han på uppdrag av kungen år 1606 låtit installera en kaplan, Mikael Laurentius från Skellefteå, till kyrkoherde i Burträsk.

Hiortt berättar vidare i sin reseskildring om hur ett antal byar nu avskiljts från Skellefteå och bildat Burträsks socken. Men den socken som då bildades var betydligt mindre till ytan än den idag. Flera av de byar som idag tillhör Burträsk tillhörde på denna tid Lövångers och Bygdeå socknar. Inte förrän 1776 fick Burträsks socknen fick sitt nuvarande utseende.

Under slutet av 1500-talet uppfördes ett mindre kapell i trä strax söder om den nuvarande kyrkan. I samband med sockenbildningen upphöjdes kapellet till kyrka. Den användes sedan fram till i slutet på 1600-talet, då kyrkan blev för trång och inte längre ansågs vara ändamålsenlig. Kyrkan revs och en ny byggdes på samma plats omkring 1685. Kyrka nummer två var också av trä, byggd i korsform och prydd med ett torn.

I början av 1800-talet hade socknens folkmängd vuxit och kyrkan blev återigen för liten. 1816 beslöt därför sockenmännen att bygga en ny kyrka på den plats där den nuvarande står. Den nya kyrkan byggdes liksom de tidigare i trä, efter ritningar av den kände kyrkobyggmästaren Simeon Geting. Bygget påbörjades 1817 och kyrkan stod klar för invigning 1823. Drygt 120 år senare, den 27 december 1945, utbröt en brand i kyrkan och under loppet av ett par timmar förvandlades den tidigare så ståtliga byggnaden till en askhög.

Efter att den tredje kyrkan förstörts, var det självklart att en ny skulle byggas så fort som möjligt. Den 25 juni 1947 togs det första spadtaget till byggprojektet som sedan pågick under närmare två och ett halvt år. Invigningen skedde första advent 1949.

Burträsks kyrka som är ritad av arkitekt Bengt Romare, är en imponerande byggnad som består av omkring 600 000 tegelstenar och har över 1000 fasta sittplatser. Mittvalvet har en höjd på 13 meter och kyrkans torn mäter 50 meter till tornspirans spets. De två klockorna i tornet väger 1250 resp. 700 kg och göts av K.G. Bergholtz i Stockholm 1949. Den lilla klockan göts för övrigt av resterna från den brunna kyrkans klockor, tillsammans med metall som skänkts av sockenborna. Altarmålningen är gjord av den finländske konstnären Lennart Segerstråle och skildrar Jesus kamp i Getsemane.

Inom Burträsks pastorat finns ytterligare två kyrkor, i Kalvträsk och Bygdsiljum. Byggandet av Kalvträsk kyrka i påbörjades 1886 och tre år senare hölls den första predikan där. Men först efter ordentlig renovering under åren 1912-1913, då bland annat den ursprungliga lökkupolen ersattes med nuvarande tornkonstruktion, ansågs kyrkan vara fullvärdig för en officiell invigning. Kalvträsks kyrka är byggd av bilat timmer och har tolv knutar. Kyrkorgeln, byggd 1839 av Per Zacharias Strand i Stockholm, anses vara en av de främsta inom Luleå stift.

Bygdsiljums kyrka, byggdes i början av 1920-talet som ett kapell. Bygget genomfördes till största del på ideell basis och stod klart för invigning 1924. Kapellet uppfördes ursprungligen med ett enkelt torn, men 1954 uppfördes ett nytt vid sidan om kapellet som kunde bära den tunga kyrkklocka som inköpts från Skellefteå stads församling. Församlingshemmets vänner som ägde kapellet överlämnade det till Burträsks församling 1959 och därmed fick det även status av kyrka.
Förutom de tre kyrkorna finns även 28 bönhus och två kapell (Ljusvattnet och Edelvik) inom Burträsks pastorat.